MUSEUM DOKKUM

Museum Dokkum bevindt zich in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618.
De vaste collectie van het museum bestaat uit oude archeologische opgravingen, oude gebruiksvoorwerpen, volkskunst, schilderijen en Fries aardewerk. Er is een uitgebreide Fries-zilvercollectie, waarvan een groot deel afkomstig is van Dokkumer goud- en zilversmeden. Daarnaast bezit het museum een belangwekkende collectie textiel, waaronder Friese kostuums, floddermutsen en merklappen.Het museum heeft een bescheiden bibliotheek (niet toegankelijk voor publiek) en een grote verzameling foto’s en ansichtkaarten.
Ga naar de website van Museum Dokkum voor meer informatie: www.museumdokkum.nl

HISTORISCHE VERENIGING NOORDOOST-FRIESLAND

De Vereniging richt zich vooral op het doen van (archief)onderzoek naar (familie-)geschiedenis in Noordoost Friesland) en het bekendmaken daarvan. Het kwartaalblad voor de leden, De Sneuper, is een gevarieerd tijdschrift met resultaten van dat onderzoek.
Ga naar de website van de Vereniging voor meer informatie: www.hvnf.nl

STICHTING ‘DE OUWE PÔLLE AMELAND’

Deze stichting is in 1957 opgericht en zet zich in voor het behoud van het Amelander erfgoed en bevordert de Amelander cultuurhistorie. Hun website bevat veel artikelen, foto’s en boeken over Ameland, heeft links met een beeldbank en een genealogische database van Amelanders. Geeft tevens een kwartaalblad uit: ‘Pôllepraet’.
Ga naar de website voor meer informatie: www.amelanderhistorie.nl

CULTUUR-HISTORISCHE VERENIGING ’T HEER EN FEER’ SCHIERMONNIKOOG’

De Vereniging heeft als doel het opsporen en registreren van eilander erfgoed en het verspreiden van de kennis daarover. De collectie van’t Heer en Feer uit publicaties, documenten, beeld- en geluidsmateriaal en objecten. Het tijdschrift met dezelfde verenigingsnaam verschijnt drie maal per jaar met als vierde uitgave een themanummer.

Ga naar de website voor meer informatie: www.theerenfeer.nl

STICHTING HISTORIA-DOCCUMENSIS / STICHTING OUD-DOCKUM

De gemeentearchivaris is uit hoofde van zijn functie als bestuurslid betrokken bij deze stichting, die in 2004 (herdenkingsjaar Bonifatius) de geschiedenis van Dokkum in boekvorm uit. Nu fungeert het als een platform voor samenwerking en het bieden van mogelijkheden om in Dokkum activiteiten op historisch gebied te ontplooien, zoals het uitbrengen van publicaties en het houden van lezingen. Deze laatste taak is overgenomen door de stichting Oud Dockum. Deze heeft als doel het vergroten van de kennis van de Dokkumer binnenstad en directe omgeving en het bevorderen van toepassing van die kennis

Ga naar de websites voor meer informatie: www.historia-doccumensis.nl en www.oud-dockum.nl

COMMISSIE STRAATNAAMGEVING NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL

Streekargyf Noardeast-Fryslân heeft zitting in de commissie Straatnaamgeving van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Deze commissie brengt advies uit aan het College van B&W over de naamgeving van nieuwe straten, bruggen, viaducten en parken in de gemeente.

MUSEUM DE SUKEREI TE DAMWALD

Het leven en wonen in de Noardlike Fryske Wâlden rond het jaar 1900 staat centraal in het cultuur-historisch centrum De Sûkerei in Damwâld. De cichoreidrogerij fungeert als boezoekers- en exposititecentrum. Het gehele productieproces kan men er aanschouwen in deze oude drogerij, want hier zijn twee droogovens (‘eesten’_ gereconstrueerd. Op het terrein zijn drie ‘wâldshúskes’ opniuew opgebouwd. Elk huisje feeft en specifiek thema. Sinds 2016 is poldermolen De Mearmin, oorspronkelijk uit Readtsjerk, op het terrein herbouwd.

www.desukerei.nl

DE SCHIERSTINS TE FEANWALDEN

Stichting De Schierstins te Feanwâlden zet met haar nieuwe, permanente expositite en archeologisch steunpunt ‘Het laatste Friese torenkasteel/de lêste toerstins’ haar zeer zeldzame toren beter in de schijnwerpers. De expositite voert de bezoekers naar de tijd dat het wemelde van torenkastelen in Nederland, en vooral in Friesland. Van deze kasteelvormen – in Frieland – stinzen genoemd – resten nog enkele tientallen, waarvan slechts enkele toegankelijk zijn. In Noord- en oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is.

Meer info: www.schierstins.nl

MUSEUM KLOOSTER CLAERCAMP

In dit museum te Sibrandahûs kan de bezoeker de historie van het voormalige kooster Claercamp (1165 – 1580) bewonderen. Het was eens het grootste cisterciënzer klooster van Noord-Nederland. De permanente tentoonstelling verbeeldt de geschiedenis van het klooster met onder meer vondsten van professor Van Giffen, bruiklenen van het Fries Museum, vondsten van een proefafgraving in 201 en vondsten ingebracht door mensen uit de regio. www.kloosterclaercamp.nl

KOLLUMER MUSEUM MR. ANDREA

Het Kollumer Museum in het gebouw Oostenburg is vernoemd naar mr. A.J. Andrea. Het belangrijkste thema van de vaste expositite wordt gevorm door het Kollumer Oproer van 1797. Andere thema’s zijn: de geschiedenis van het geslacht Andrea, de Kollumer zilversmeden en de vroegere gemeente Kollumerland c.a. Bij de eentree stuit de bezoeker op een oude kruidenierswinkel. In het museum is verder een archeologisch steunpunt ingericht. Ieder jaar is er een wisselexpositie.
Meer info: www.kollumermuseum.nl

‘NIJSGJIRRIGE’ LINKS BIJ ARCHIEFONDERZOEK

https://allefriezen.nl/ De website wil laten zien wat er in alle Friese gemeentearchieven, te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.

https://www.delpher.nl/ In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit
Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken.

https://www.archieven.nl/nl/

https://www.tresoar.nl/

https://historischcentrumleeuwarden.nl/

https://hisgis.nl/

https://friesfotoarchief.nl

https://www.museumdokkum.nl/

https://www.hvnf.nl/

http://www.regionaalnet.nl/

https://www.graftombe.nl/

https://www.amelanderhistorie.nl/

https://www.wiewaswie.nl/

https://cbg.nl/

Inloggen