Organisatie & Contact

Het Streekargyf Noardeast-Fryslân maakt sinds 2019 organisatorisch deel uit van de gemeente Noardeast-Fryslân (afdeling Bedriuwsfiering, Team Ynformaasjefoarsjenning), maar is tegelijkertijd, ook vanwege een eigen locatie buiten de gemeentehuizen de ‘eigen’ gemeentelijke archiefdienst van de gemeente Noardeast-Fryslân, die vanuit diverse overeenkomsten ook werkzaam is voor de Waddengemeenten Ameland en Schiermonnikoog.

De kernlocatie van het Streekargyf bevindt zich aan de Brokmui te Dokkum als één van de wettelijk aangewezen archiefbewaarplaatsen, in één gebouw met de Bibliotheek Dokkum

Het Streekargyf beschikt daar naast een goedgekeurde en ingericht archiefdepot, over kantoorruimtes, een studiezaal voor de bezoekers van het Streekargyf voor het fysieke gebruik van archief, een samen met de Bibliotheek Dokkum gedeelde ruimte voor de open opstelling van de (historische)bibliotheekcollecties van Streekargyf, Gemeente Noardeast-Fryslân en Bibliotheek Dokkum.

De archiefbewaarplaatsen in de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Ferwerderadiel te Ferwert en Kollumerland c.a. te Kollum vallen eveneens (voor wat betreft het beheer van de overgedragen archieven) onder het beheer van de gemeentearchivaris.

Daarnaast fungeert de gemeentearchivaris van Noardeast-Fryslân ook als gemeentearchivaris van de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog en beheert daar in de gemeentehuizen de archiefbewaarplaatsen met de daarin opgenomen gemeentelijke archieven.

In elk van de bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de oude gemeentelijke archieven bewaard. Te Dokkum worden de archieven van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel beheerd. De (overgedragen) archieven van Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. worden nu nog beheerd in respectievelijk Ferwert en Kollum. In 2020 wordt begonnen met de centralisatie van deze archieven in Dokkum.

In alle bewaarplaatsen worden naast deze overheidsarchieven ook niet-overheidsarchieven bewaard. Dit zijn archieven van kerken, scholen, allerlei soorten verengingen en stichtingen, personen en/of families.

Deze archieven van belang als bron voor geschiedenissen in en uit de regio. Ook beheert het Streekargyf omvangrijke collectie oude foto’s en ansichtkaarten van en over de regio.

 • Gemeentearchieven bevatten o.a.
  • Notulen van gemeenteraad en B&W
  • Ingekomen en verzonden stukken
  • Bevolkingsregisters
  • Registers van de Burgerlijke Stand
  • Kadastrale registers
  • Belastingadministratie van vóór 1811
  • Militieregisters (dienstplicht)
  • Bouwvergunningen
 • Particuliere archieven bestaande o.a. uit
  • Bedrijfsarchieven
  • Kerkarchieven (o.a. notulen kerkenraad, diaconieregisters, doop-, trouw- en begraafboeken vóór 1811)
  • Schoolarchieven
  • Stichtings- en verenigingsarchieven (o.a. begrafenis-, muziek- en sportverenigingarchieven)
 • Verzamelingen, met o.a.
  • Fotocollecties
  • Krantenverzameling (Oostergo en Nieuwe Dockumer Courant)

Het Streekargyf Noardeast-Fryslân is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Streekargyf schatten aan informatie en gegevens.

Contact

Bezoek- en postadres: Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum
E-mail: info@noardeast-fryslân.nl
Telefoon: 0519-222853

GEMEENTEN EN DORPEN DIE VALLEN ONDER DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN

Dorpen en gehuchten waar mogelijk informatie over te vinden zal zijn op het Streekargyf van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en de gemeente Dantumadiel:

DOKKUM

In 1984 is de gemeente Dokkum is door een herindeling samengvoegd met de gemeente West-Dongeradeel en Oost-Dongeradeel tot een de nieuwe gemeente Dongeradeel

Voormalige gemeente Westdongeradeel:

De dorpen in de voormalige gemeente Westdongeradeel zijn.

 • Bornwird
 • Brantgum
 • Foudgum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumerhuizen
 • Hiaure
 • Holwerd
 • Moddergat
 • Nes
 • Raard
 • Ternaard (gemeentehuis)
 • Waaxens
 • Wierum

Buurtschappen: ’t Schoor, Betterwird, Bornwirderhuizen, Drieboerehuizen, Hantumeruithoek, Kletterbuurt, Koterhuizen, Lutkelaard, Teijeburen, Veldburen, Visbuurt, Vijfhuizen en Wie

Voormalige gemeente Oostdongeradeel:

De dorpen in de voormalige gemeente Oostdongeradeel zijn:

 • Aalsum
 • Anjum
 • Ee
 • Engwierum
 • Lioenssens
 • Metslawier (gemeentehuis)
 • Morra
 • Niawier
 • Oosternijkerk
 • Oostrum
 • Paesens
 • Wetsens

Buurtschappen: Abbewier, Bollingawier, Brandeburen, De Marren,
Dijkshorne, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Ezumazijl, Groot Medhuizen, Klein Medhuizen, Lutkewier, Molenbuurt, Nieuwland, Oostmahorn, Oudeterp, Reidswal,
Sibrandahuis, Steenvak, Stiem, Teerd, Tibma en Tilburen.

VOORMALIGE GEMEENTE FERWERDERADIEL (FERWERDERADEEL)

Dorpen in de gemeente Ferwerderadiel:

 • Hallum
 • Ferwert – Ferwerd (gemeentehuis)
 • Marrum
 • Burdaard – Birdaard
 • Blije – Blija
 • Wânswert – Wanswerd
 • Reitsum
 • Hegebeintum – Hogebeintum
 • Ginnum – Genum
 • Lichtaard
 • Jislum
 • Jannum – Janum

Buurtschappen: Bartlehiem, Botebuorren (Boteburen), De Ryp (De Rijp),
Hallumerhoeke (Hallumerhoek), Easterbeintum (Oosterbeintum), Tergrêft
(Tergracht), Farebuorren (Vaardeburen) , Fiifhuzen (Vijfhuizen), Westernijtsjerk
(Westernijkerk)

VOORMALIGE GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A.

De dorpen in de voormalige gemeente Kollumerland zijn:

 • Augsbuurt
 • Burum
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Munnekezijl
 • Oudwoude
 • Triemen
 • Veenklooster
 • Warfstermolen
 • Westergeest
 • Zwagerbosch

Buurtschappen: Aldwâlmersyl, Beintemahûs, De Bûnte Hûn, De Dellen,
De Keegen, De Kolk, De Leegte, De Wudden, Halfweg, Hanenburch, Hústernoard, Keatlingwier, Kollumer Aldsyl, Krabburen, Leechlân, Scharnehuizen, Ter Lune,
Weardebuorren, Westerbuorren, Zevenhuizen

Inloggen